• നിത്യഹരിത പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് കോ., ലിമിറ്റഡ്
  • henry@changrongpackaging.com

സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഫ്ലെക്സിബിൾ പാക്കേജിംഗ് എത്തിക്കുന്നതിൽ EPP ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര പാക്കേജിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു:

certifications